İLKOKUL

 

Akademik çalışmaların yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik yapılan çalışmalardır.

 

SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

KULÜPLER

Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından yapılan kulüp tanıtımlarından sonra, öğrencilerin ilgi duydukları kulüplere yönlendirilmeleri ile çalışmalar başlar.

Okullarımızda öğrencilerimize;

 • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
 • Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını eğlenerek, etkin ve verimli değerlendirebilme,
 • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
 • Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
 • Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
 • Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde, çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
 • Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme,

gibi tutum, davranış ve becerileri kazandırmak amacıyla KULÜP çalışmaları yapılmaktadır. 

 

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin;  yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında bireysel olarak ya da grupla hazırlanan çalışma planları ve projelere göre kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı olmaları, gönüllü çalışma bilincine sahip olmaları, sorunlara çözüm üretmeleri, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaları için yapılır.

 

GEZİLER

Öğrencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenebilir.

Öğretim programının gerektirdiği ve öğretmen tarafından okul dışında yapılması uygun görülen araştırma, inceleme, izleme, tanıma ve uygulama amacıyla yapılan okul dışı etkinlik ve ziyaretler ilgili ders kapsamında; diğer geziler sosyal etkinlikler kapsamında yapılır.

KURUMSAL GEZİLERİMİZ

 • ÇANAKKALE GEZİSİ
 • BURSA GEZİSİ
 • EDİRNE GEZİSİ
 • ULUDAĞ GEZİSİ
 • SAFRANBOLU GEZİSİ
 • BALKAN GEZİSİ
 • ANKARA GEZİSİ
 • CERN GEZİSİ

YARIŞMALAR

Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.

YARIŞMALARIN ÖNEMİ

Yarışma eğitimi yaklaşık 3 - 4 yaşlarında başlamakta ve 18 yaşına kadar gittikçe artmaktadır. Yarışma bilgi ve becerilerin öğrenilmesinde yararlıdır. Dil ve düşünce ile ilgili becerilerin öğrenilmesinde etkili olabilir. Yarışma özellikle geri ve orta zekâ düzeyindeki çocuklar için yararlı olur. Özgüven duygusuna sahip olmayan çocuklara, başarı gösterebilecekleri durumlarda yarışma uygulanacak olursa, öğrenme çok etkili olabilir. Çocukları tek başına yarıştırma yerine kümeler halinde yarıştırmak daha iyi bir öğrenme sağlar. Bireyler arasında yapılan yarışmada, öğrenci kendisini çok yıpratacağı gibi yarıştığı kimselere karşı kin ve nefrete benzer olumsuz duygular da geliştirebilir. Bu nedenle bireysel yarışma yerine, kümelerin birbiriyle yarıştırılması daha eğitseldir.

BEDEN EĞİTİMİ, İZCİLİK, MÜZİK VE HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin psikolojik ve bedensel yönden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarına, gelişimlerine, serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına ve kendilerini ortaya koymalarına imkân sağlamak amacıyla beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları gibi çalışmalara yer verilir.

YAYINLAR

Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal etkinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir.

GÖSTERİLER - KONFERANS - PANELLER

Okullarda, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlayan çeşitli gösteri, seminer, konferans, panel ve benzeri etkinlikler düzenlenir.

PANEL

Toplumsal bir konunun bir karara varılmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından bir sohbet havası içinde tartışılmasıdır. Bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Bir başkan gözetiminde yapılır.

Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişebilir.

Panelin sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorabilir.

Tartışmaya dinleyiciler de katılırsa “panel”, “forum”a dönüşür.

MÜNAZARA

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Kazanımları;

 • Fikrini savunabilmek
 • İnandırıcılık kabiliyetini geliştirmek
 • Araştırma becerisini geliştirmek
 • Toplum önünde konuşabilme kabiliyetini arttırmaktır.

Münazarada dikkat edilmesi gereken öğrencilerde sabit fikirliliği aşılamak, ne öğretilirse doğru olmasa bile onu savun mesajı vermek olmamalıdır.

Münazaranın (Eytişme) bir konuşma oyunu ve yarışı olduğu benimsetilmelidir.

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin millî ve estetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmak amacıyla tiyatro çalışmaları düzenlenir.

DEFİLE - KERMES - SERGİ

Öğrenciler, öğretim yılı içinde toplum hizmeti ve diğer derslerle ilgili projeler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları, uygun zamanlarda okulda, çevre okul veya eğitim bölgesindeki diğer okullarla yerel düzeyde, başka eğitim bölgesi, il/ilçedeki okullarla ulusal ve uluslar arası düzeyde ortaklaşa düzenleyecekleri defile, sergi ve kermes yoluyla topluma tanıtırlar.

KOMİSYONLAR

Öğrencilerin; sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalarını planlamak ve destek sağlamak için oluşturulur.

 Komisyonlarda görev alan öğretmenler;

a)  Çalışmalarda öğrencileri, özgün fikirler üretmeye teşvik eder.

b) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.

c) Çalışmaların seyrini takip ederek hedeflenen sonuçlara ulaşmayı sağlar.

KURUMSAL KOMİSYONLARIMIZ

Yetim Çocuk Giydirme Komisyonu

Kardeş Okul Komisyonu

Ağaç Dikme Komisyonu

Kitap Okuma ve Kütüphane Komisyonu

Ölçme –Değerlendirme Komisyonu

BKS Komisyonu

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Genel Müdürlüğün belirleyeceği tarihte Tüm komisyon üyelerinin katılacağı bir toplantı ile süreç başlar

Kampanyanın afiş çalışmaları yapılır. En iyi slogan seçilir.

Kampanya ile ilgili tüm yazılar zamanında planlanır. Kurumsal iletişime teslim edilir.

Kampanyada süreç planlanır. Her etkinliğin tarihi ve kimin organize edeceği belirtilir. 

Kampanyanın planlandığı tarihlerde pano çalışmaları ve duyurular yapılır.

Sınıf seviyelerine ve öğretmenlerine hedefler belirlenir

Öğrenciyi bilgilendirme sunumu ilgili birim tarafından yapılır.

Veli bilgilendirme yazıları ve mesaj sistemi kullanılır.

Sınıf seviyelerine uygun kermesler düzenlenir.

(Yiyecek kermesi, Oyuncak kermesi, Kitap kermesi, Maket kermesi, Kulüp çalışmalarından ortaya çıkan ürünlerin kermesi) 

Kız ve erkek öğrencilerimize ayrı eğlence programı planlanır. Geliri kampanyaya dâhil edilir. (Mehter konseri, öğrencilerin kendi çalışmaları vb.) 

 

Anasayfaya Dön
 
 
Erken Kayıt Avantajları Başladı!